PROPOZICE SOUTĚŽE


 

Olympiáda techniky Plzeň 2012.

 

 Mezinárodní vědecká a odborná konference spojená se soutěžní přehlídkou prací studentů oboru technická výchova.

 

Jednání proběhne ve dvou sekcích:

A – sekce didaktických a multimediálních prací

B – sekce odborných prací.

   

1.       Účastníkem konference může být student prezenční  či kombinované formy studia učitelských bakalářských nebo magisterských studijních programů libovolné vysoké školy se zaměřením na technickou výchovu (nebo ekvivalentní  program).

3.       Do sekce A budou přijaty příspěvky didaktického a multimediálního zaměření. Dále diplomové nebo bakalářské práce, které byly nebo budou obhájeny v akademickém roce 2011/2012.

4.       Do sekce B budou přijaty odborné práce nebo diplomové a bakalářské práce odborně zaměřené.

5.      Účastník konference zašle na adresu organizátora:

      - vyplněnou přihlášku v elektronické nebo papírové formě.

      - vypracovaný příspěvek do sborníku z konference - pokyny viz šablona příspěvku (*.doc).

      - vlastní práci v tištěné nebo elektronické formě (na CD-ROM, DVD, ve formátu *.doc nebo *.pdf).   

6.       Termín odeslání přihlášky a současně i vlastní práce s dalšími požadovanými dokumenty je nejpozději do 30. 4. 2012.

7.       Organizátor má právo nezařadit příspěvky, které nesplní stanovené podmínky nebo budou zaslány po stanoveném datu.

8.       Pracoviště (katedra) má možnost do soutěže vyslat i akademické pracovníky, kteří vedli soutěžní práce studentů (tzv. garanty). Tito pracovníci mohou být členy odborných porot v odpovídajících sekcích. Garanti práce zašlou svojí přihlášku na adresu pořadatelů.

9.       První tři práce v jednotlivých sekcích obdrží zajímavé finanční odměny. Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetu a prostřednictvím mediálního partnera.

10.    Účastníci a členové porot budou mít zajištěno ubytování a občerstvení.

11.    Organizátor se zavazuje, že zajistí ochranu autorských práv soutěžících dle zákona č. 121/2000 Sb. Bez písemného souhlasu autora nebude soutěžní práce kopírována, půjčována či poskytována dalším osobám nebo veřejnosti. Zaslaný článek a prezentace z vystoupení budou součástí Online sborníku veřejně dostupného na internetu.

12.    Účastníci budou mít k dispozici základní prezentační techniku (PC + dataprojektor, internet). V případě specifických požadavků je třeba tyto uvést v přihlášce.

13.    Organizátor si vyhrazuje právo změny propozic.

14.    Detaily akce, dokumenty ke stažení či případné změny v akci budou uveřejňovány na oficiálních stránkách akce http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/

15.    Přihlášky, příspěvky a soutěžní práce zasílejte na adresu:

 

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

FPE ZČU v Plzni 

Olympiáda techniky Plzeň 2012

Klatovská 51

306 14 Plzeň

 

nebo

 

Elektronickou adresu:

mluksiko@kmt.zcu.cz

 

 

 

Partneři akce:

Pořádá:

 

 

Zpět