Olympiáda Techniky Plzeň 2015

Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference

Devátý ročník mezinárodní studentské, vědecké a odborné konference se soutěžní přehlídkou
prací studentů oboru Technická výchova.
Konference je každoročně pořádána pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni,
Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Garantem konference je:

rektorka Západočeské univerzity v Plzni
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,

děkanka fakulty pedagogické
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.

a primátor města Plzně
Martin Zrzavecký.

Konference se uskuteční ve spolupráci a pod patronací společností
Plzeňská Teplárenská a.s., Škola Welding s.r.o., SDP KOVO s.r.o.,
Techmania Science Center o. p. s., Okula Nýrsko a.s. a UNO Praha, spol. s r.o.
Mediálním partnerem soutěže je Český rozhlas Plzeň.

Vědecký výbor konference:

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, ČR
Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SR
Doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR
Dr. Hab. Prof. Wojciech Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Polsko
Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR
Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc., Západočeská univerzita v Plzni, ČR
PaedDr. Ján Stebila, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR
PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, ČR
dr. Waldemar Lib, Uniwersytet Rzeszowski, Polsko
Mgr. Jan Janovec, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, ČR
PhDr. Miroslava Miklošíková, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ČR
Prof. PaedDr. Jozef Pavelka, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešově, SR
PhDr. Milan Klement, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, ČR
Doc. PaedDr. Viera Tomková. Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SR
Ass.Prof. Ph.DR.Ph.DR. Jožica Bezjak, Univerzita Koper, Slovinsko
Assis. Prof. Mirko Slosar, University of Primorska, Slovinsko
PaedDr. Petr Mach, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, ČR

www.olympiadatechniky.zcu.cz

Copyright ©2011. All Rights Reserved.

Editor:
Jarmila Honzíková a Petr Simbartl
1. vydání, náklad 80 ks, 296 s.
Přebal a tisk Michaela Krotká

ISBN 978-80-261-0519-0

Vydala
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, Plzeň 306 14
Plzeň 2015

Partneři a sponzoři

ZČU

Plzen

Didac

teplatenska

welding

Hobero

 sdp

okulainel

 

 

rozhlas